Uittreding waterschap Scheldestromen GR RUD Zeeland januari ‘24

In gesprek met Carla Michielsen
door Justa van Hermon

 Op 18 april 2022 gaf het waterschap Scheldestromen aan uit de gemeenschappelijke regeling RUD Zeeland te willen stappen. De samenwerking tussen het waterschap en RUD Zeeland was en is goed. De reden van uittreding is de beperkte omvang van de diensten die RUD Zeeland verricht voor het waterschap. De interne ambtelijke en bestuurlijke tijdinvestering die de deelname vraagt, levert meer kosten op dan profijt. Samenwerken aan een schoon en veilig Zeeland is nog altijd vanzelfsprekend. Maar daarvoor is deelname aan de gemeenschappelijke regeling niet noodzakelijk.

We gebruiken, onveranderd, elkaars kennis en kunde

Op 3 juli 2023 nam het Algemeen Bestuur van RUD Zeeland het voorstel ‘Vormgeving uittreding waterschap Scheldestromen uit GR RUD Zeeland’ aan. Diezelfde dag sprak ik Carla Michielsen hierover. Zij is Dagelijks Bestuurder van waterschap Scheldestromen en DB-lid van RUD Zeeland.

 “We kijken terug op bijna tien jaar RUD Zeeland”, zegt Carla Michielsen. “Een Gemeenschappelijke Regeling waarbij de deelnemers een eigen bevoegdheid en stem hebben. Verandert dat met de aanstaande uittreding van waterschap Scheldestromen op 1 januari 2024? In praktische zin niet of nauwelijks. Ons aandeel in het totale werkpakket en de begroting van de RUD is kleiner dan 1%. Dat is heel weinig. Het vroeg om een kritische afweging van ons aandeel versus het recht op meepraten en -beslissen. Het financiële effect op onze uittreding bleek daarnaast gering. Dit alles leidde tot het voornemen om uit de GR te treden. Het betekent niét dat we ons terugtrekken uit de gezamenlijke verantwoordelijkheden.”

Samen
“Er ligt een duidelijke uitvoeringsagenda. Bedrijfsmatig houden we dan ook nauw contact en zoeken we elkaar blijvend actief op. Denk hierbij maar aan indirecte waterlozing. We gaan hierdoor een dienstverleningsovereenkomst aan met de RUD. Door samen te werken, kunnen we de risico’s voor de waterkwaliteit veel beter in beeld brengen. Het maakt dat we, als dat nodig is, (vroeg)tijdig maatregelen kunnen nemen. We gebruiken, onveranderd, elkaars kennis en kunde”.

OZO
“Natuurlijk blijft het waterschap Scheldestromen ook partner in het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO). Met de dertien Zeeuwse gemeenten en provincie Zeeland, werken we verder aan de toekomst van Zeeland. Dat gaat in grote en kleine stappen. Het OZO zorgt ervoor dat samenwerking op provinciaal of regionaal niveau (ver)bindt.”

Over tien jaar
“In 2034 voorzie ik steeds meer taken voor RUD Zeeland. Met voldoende menskracht om die taken te kunnen uitvoeren. Alle ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar werken mee aan de komende jaren. Ik zie vooral een toenemende strategisch inzet naar een meer en meer robuuste en dienstige uitvoeringsdienst.”

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland