Agrarisch

De rol van RUD Zeeland

Ondernemingen in de agrarische sector kunnen vallen onder de agrarische sector van de Omgevingswet. Er zijn verschillende bedrijfstakken in de sector opgenomen zoals veehouderij, telen van gewassen in de open lucht of agrarisch loonwerkbedrijf. Per bedrijfstak is beschreven aan welke regels moeten worden voldaan De  toezichthouders van RUD Zeeland bezoeken de Zeeuwse agrariërs daarom periodiek om te controleren of ze zich aan de voorgeschreven milieuwet- en regelgeving houden.

De toezichthouder doet tijdens zo’n bezoek samen met de eigenaar een inspectieronde over het bedrijf en/of de agrarische percelen. Zo wordt er bij veehouderijen gekeken naar de dierenaantallen, de mestopslag en het stalsysteem. Ook de administratie wordt gecontroleerd. Denk bijvoorbeeld aan vergunningen, keuringen van installaties, afvalboekhouding en de energieboekhouding.

Vergunningverlening

Ook de vergunningverleners van RUD Zeeland hebben vaak contact met agrariërs. Wanneer een agrariër wil uitbreiden of de activiteiten binnen het bedrijf wil aanpassen, kan voor specifieke bedrijfsactiviteiten een omgevingsvergunning nodig zijn of moet een melding worden gedaan. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe stallen, een wijziging in het aantal dieren en een verandering in de wasplaats. Wij raden u aan om gebruik te maken van de digitale vergunningcheck.

Indien nodig gaan wij met de agrariër in gesprek om een beeld te krijgen van het bedrijf en de wijziging Als het mogelijk is, bespreken wij ook of het bedrijf kan voldoen aan de vastgestelde emissienormen met betrekking tot geur, ammoniak, fijnstof en geluid. Zo wordt bepaald hoe de procedure kan worden voortgezet. De mogelijkheid bestaat om te vragen om een vooroverleg waarin uw initiatief wordt besproken en er afgestemd wordt welke formele stappen moeten plaatsvinden.

Tractor ploegen
svg
Opslag gevaarlijke stoffen

Opslag gevaarlijke stoffen

De opslag van een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen moet voldoen aan de
PGS15-richtlijn. Overschrijdt bijvoorbeeld een hoeveelheid bestrijdingsmiddel de ondergrens, dan dient u dit bestrijdingsmiddel in een aparte opslagvoorziening op te slaan.

Melden

Melden

Binnen uw bedrijf vinden milieubelastende activiteiten plaats. Uiterlijk 4 weken voor het veranderen van het bedrijf moet u een melding indienen via het Omgevingsloket.

Afval

Afval

Bedrijfsafvalstoffen moet u scheiden en afgeven aan erkende afvalinzamelaars.
U dient van de afgifte een registratie bij te houden en deze minimaal 5 jaar te bewaren.

Energie

Energie

Verbruikt uw bedrijf per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas, dan bent u verplicht alle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. U dient dit te melden bij het eLoket op
www.RVO.nl.

Koelinstallatie

Koelinstallatie

Koelinstallaties, zoals een koelcel of installaties voor het koelen van melk, dient u regelmatig te laten keuren. Het type en de hoeveelheid koudemiddel bepalen het keuringsregime.

Propaantank

Propaantank

De gebruiker van een (huur)propaantank is verantwoordelijk voor het
logboek met hierin alle relevante documenten, zoals de (her)keuring van de
tank en de leidingen. Het logboek moet op het bedrijf aanwezig zijn.

Dieseltank

Dieseltank

Een dieseltank moet voldoen aan de PGS30-richtlijn. Zo moet een dieseltank
inclusief leidingen en appendages zijn geïnstalleerd volgens de BRL K903-eisen.
Daarnaast dient u de dieseltank jaarlijks te laten controleren op de aanwezigheid van water.

Mest

Mest

Opslag van vaste mest van meer dan 3 m³ moet voldoen aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit. Er zijn eisen voor de ondergrond en u moet de mest afdekken om direct contact met regenwater te voorkomen.

Liever de infographic in PDF bekijken? Download PDF

Vragen of klachten over de agrarische sector

Vragen of klachten

Heeft u een vraag over dit onderwerp? Of ervaart u overlast in uw omgeving? Neem dan contact op met de MilieuKlachtenCentrale via onderstaande link. Of bij spoed bel de milieuklachtenlijn: 0118 – 412323.

 

Wijziging melden

Wilt u een wijziging melden binnen uw bedrijf?  De Omgevingswet bepaalt welke activiteiten u moet melden of waarover u ons moet informeren. Uiterlijk 4 weken voor het veranderen van het bedrijf moet u een melding Omgevingswet  indienen. U kunt de melding doen via het Omgevingsloket.

Wat doet RUD Zeeland met?

Lucht en geur
Natuur
Gevaarlijke stoffen
Energie
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland