Bodem

De rol van RUD Zeeland

Door de overheid is er wet- en regelgeving gemaakt om bodemvervuiling tegen te gaan. RUD Zeeland ziet er namens de Zeeuwse gemeenten en provincie op toe dat de wet- en regelgeving wordt nageleefd door bedrijven en overheden. Als er bijvoorbeeld meer dan 50 m3 grond toegepast gaat worden (om een weg aan te leggen, een dijk te verzwaren of een kavel te verhogen), geldt het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Het Bbk geeft regels voor de toepassing van grond en baggerspecie. Hiermee wordt gewaarborgd dat de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater als gevolg van de toepassing voldoende wordt beschermd.

RUD Zeeland houdt zich bezig met:

 • Bodemsanering
 • Toepassen van grond
 • Tijdelijke opslag van grond
 • Bodemenergiesystemen
 • Onderzoeken monitoren
 • Grondwateronttrekkingen
 • Ontgrondingsvergunningen

Bodemsanering

Bij het veranderen van een terrein, bijvoorbeeld bij het bouwen van een nieuw pand, is bodemonderzoek vaak verplicht. Dit is een onderdeel van de vergunningaanvraag. Een bodemspecialist van RUD Zeeland beoordeelt de aanvraag en kijkt of deze voldoet aan de gestelde wet- en regelgeving. En of de grond gesaneerd moet worden omdat deze vervuild is.

Soms komt uit het onderzoek dat de bodem gesaneerd moet worden. Hier is toestemming voor nodig. RUD Zeeland houdt toezicht op de sanering en kijkt of de uitvoering goed verloopt.

Bodemsanering melden

Informatie over het melden van bodemsaneringen kunt u hier vinden.

Subsidie bodemsanering

Informatie over het aanvragen van subsidie voor de sanering van de verontreinigde bodem van uw bedrijventerrein kunt u hier vinden.

Als eigenaar of erfpachter kunt u in aanmerking komen voor een subsidie voor de sanering van de verontreinigde bodem van uw bedrijventerrein. U kunt de subsidie aanvragen bij RUD Zeeland. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.

U kunt in aanmerking komen voor een subsidie voor de sanering van de verontreinigde bodem van uw bedrijventerrein als u het terrein voor 1 januari 2008 voor deze subsidieregeling (bedrijvenregeling) heeft aangemeld. U kunt de subsidie aanvragen bij de RUD Zeeland. Wij behandelen deze aanvragen namens de Provincie Zeeland.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

 • U bent eigenaar of erfpachter van een bedrijventerrein
 • Het bedrijventerrein is ernstig verontreinigd
 • De verontreiniging is (in ieder geval voor een deel) veroorzaakt vóór 1 januari 1975
 • U heeft van de provincie een beschikking gekregen waarin staat dat de grond ernstig verontreinigd is of u vraagt deze aan
 • Het bedrijventerrein is voor 1 januari 2008 aangemeld voor de bedrijvenregeling
 • De sanering mag pas starten nadat de subsidie verleend is
 • Het terrein is en blijft in de toekomst bedrijventerrein
 • Er is geen andere overheidsbijdrage voor de kosten van bodemsanering
 • U moet de subsidie aanvragen voor u begint met saneren

Contact

De subsidie kan worden aangevraagd bij RUD Zeeland. Handreiking, aanvraagformulieren en meer informatie is te downloaden via de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving.

Regelgeving

Tijdelijke opslag van grond

Op een aantal locaties in onze provincie wordt grond tijdelijk opgeslagen totdat het toegepast kan worden op een andere locatie. Dit kan schone grond zijn, maar soms ook vervuilde grond. Onder bepaalde voorwaarden mag er maximaal 10.000 m3 grond worden opgeslagen in een periode van maximaal 6 maanden tot 3 jaar. Hier moet een melding van worden gemaakt. RUD Zeeland beoordeelt deze melding en controleert tijdens de opslag of alles goed verloopt.

Bodemenergiesystemen

Met bodemenergie kunnen onder meer gebouwen, woningen, kassen en fabrieken op een duurzame manier worden verwarmd en gekoeld. Er zijn verschillende systemen om gebruik te maken van deze vorm van duurzame energie in de bodem.

Bij bodemenergie is een onderscheid te maken tussen systemen waarbij men warmte en/of koude in de ondiepe ondergrond gebruikt. In de ondiepe ondergrond is grondwater de energiebron. Er zijn twee soorten bodemenergiesystemen: open energiesystemen en gesloten energiesystemen.

Gesloten energiesystemen

Een gesloten bodemenergiesysteem is een installatie waarmee door gesloten leidingen vloeistof door de bodem wordt geleid om aan de bodem warmte of koude te onttrekken. Deze warmte of koude wordt vervolgens gebruikt voor de verwarming of koeling van ruimten in bouwwerken. Er wordt geen grondwater verpompt en de vloeistof komt niet in contact met het grondwater.

De koelte of warmte wordt door middel van warmtewisselaars en een warmtepomp direct benut voor koeling of verwarming van ruimten in bouwwerken.

De gemeenten zijn het bevoegde gezag voor het afhandelen van meldingen voor de realisatie voor dit type energiesystemen. RUD Zeeland beoordeelt en handelt deze meldingen voor een aantal gemeenten in Zeeland en houdt hier toezicht op.

Open energiesystemen

Open bodemenergiesystemen of Warmte- koudeopslag (Wko) is een bodemenergiesysteem dat gebruik maakt van de warmte of koude die van nature aanwezig is in de bodem en het grondwater. Bij deze bodemenergiesystemen worden onttrekkings- en infiltratiebronnen gemaakt. Het grondwater pompt men vervolgens eerst uit de bron omhoog. Vervolgens wordt het grondwater na gebruik voor verwarming en/of verkoeling weer in de bodem teruggebracht.

Voor deze systemen is een vergunning nodig op basis van de Waterwet. De provincie is het bevoegde gezag. RUD Zeeland verleent namens de provincie deze vergunningen en houdt hier toezicht op.

Onderzoeken

In opdracht van een gemeente of de provincie wordt soms bodemonderzoek gedaan. In dit onderzoek wordt bekeken of en in welke mate de grond verontreinigd is. RUD Zeeland ziet erop toe dat deze onderzoeken zorgvuldig en goed worden gedaan. Incidenteel kan het voorkomen dat RUD Zeeland zelf onderzoek laat uitvoeren naar grond.

Grondwateronttrekkingen

RUD Zeeland behandelt, namens de provincie Zeeland, ook vergunningaanvragen voor het onttrekken van grondwater. Dat betekent dat de aanvraag voor deze vergunning bij RUD Zeeland moet worden ingediend. Op deze pagina vindt u meer informatie hierover.

Grondwaterontrekking vergunning aanvragen

RUD Zeeland behandelt ook vergunningaanvragen voor het onttrekken van grondwater. Dat betekent dat de aanvraag voor deze vergunning bij ons moet worden ingediend. Op deze pagina vindt u meer informatie hierover.

RUD Zeeland voert deze werkzaamheden uit namens het bevoegde gezag de provincie Zeeland.

Waterwet

In de Waterwet zijn grondwateronttrekkingen beschreven waarvoor een vergunning van de provincie vereist is, de zogenaamde watervergunning. Het betreft onttrekkingen ten behoeve van:

 • openbare drinkwatervoorziening
 • open bodemenergiesystemen (warmte-koudeopslag)
 • grote industriële onttrekkingen (meer dan 150.000 m3/jaar)

Aanvraag watervergunning

De aanvraag voor een watervergunning kunt u indienen via het Omgevingsloket(OLO). Uw aanvraag komt rechtstreeks bij de juiste instantie (RUD Zeeland of waterschap Scheldestromen) terecht.

Beleid

De provincie stelt het strategisch beleid vast hoe Zeeland omgaat met het grondwater. Het waterschap bepaalt op basis van dat provinciaal beleid hoe het in de dagelijkse praktijk met het grondwater omgaat. De regels die het waterschap hanteert zijn opgenomen in de Keur en zijn een voortzetting van de provinciale regels.

Keur watersysteem Waterschap Scheldestromen 2012

De overige grondwateronttrekkingen zijn geregeld in de Keur watersysteem Waterschap Scheldestromen 2012, gebaseerd op de Waterschapswet. Voor deze onttrekkingen is het waterschap het bevoegde gezag. Het betreft onttrekkingen ten behoeve van:

 • beregening, bevloeiing of veedrenking
 • beregening van landbouwpercelen
 • bronnering (verlagen grondwaterstand voor bouwactiviteiten)
 • sleufbemaling (verlagen grondwaterstand voor aanleg kabels en leidingen)
 • onttrekking voor bodemsanering en/of grondwatersanering
 • overige onttrekkingen.

Meer informatie hierover vindt u op de website van het Waterschap Scheldstromen

Deze werkzaamheden worden niet door de RUD Zeeland uitgevoerd. Het waterschap is bevoegd gezag voor zowel de vergunningverlening als het toezicht en handhaving vanuit de Keur.

Registratie meldingen en vergunningen

De ingediende meldingen en verleende vergunningen worden bij zowel de provincie als het waterschap geregistreerd. De gegevens worden ondergebracht in een Landelijke grondwater register (LGR). Hierop zijn alle provincies en waterschappen aangesloten. Vanaf 2012 zijn de meldingen en verleende vergunningen tevens in kaart gebracht via de geografische systemen (Geoweb) van het waterschap en de provincie.

Grondwaterheffing

Voor een onttrekking van meer dan 20.000 m3 grondwater per jaar moet u grondwaterheffing betalen. De provincie int de heffing, ook voor de onttrekkingen die onder het bevoegde gezag van het waterschap vallen.

Grondwaterkaart

Via www.wkotool.nl van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland is een overzicht te zien van grondwaterontrekkingen en -infiltraties binnen Zeeland waarvoor een vergunning is verleend of een melding is ingediend. Het betreft grondwateronttrekkingen zoals hierboven aangeven:

 • industriële grondwateronttrekkingen
 • beregening van landbouwpercelen
 • grondwateronttrekkingen voor de drinkwatervoorziening
 • open bodemenergiesystemen
 • alle grondwaterontrekkingen onder bevoegd gezag van het waterschap Scheldestromen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de watervergunning kunt u terecht bij RUD Zeeland, tel. nr. 0115-745 100 of per mail info@rud-zeeland.nl

 

Ontgrondings-
vergunningen

Wie in Zeeland grond wil afgraven, baggeren of andere ontgravingen wil uitvoeren, heeft een vergunning nodig van provincie Zeeland. Dat staat in de Ontgrondingenwet. Bij de invoering van die wet is bepaald dat onder ontgronding valt: iedere activiteit die een (al dan niet tijdelijke) verlaging van het maaiveld tot gevolg heeft. Meer hierover, leest u op deze pagina.

Spoedlocaties bodem

Zeeland kende begin jaren ’90 24.000 locaties waarbij met de mogelijkheid rekening gehouden moest worden dat de bodem verontreinigd was. Sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw hebben particulieren, bedrijven en de verschillende overheden veel van die locaties onderzocht en zo nodig en waar mogelijk is de geconstateerde bodemverontreiniging gesaneerd. De meest ernstige verontreinigingen zijn daardoor inmiddels gesaneerd.

In 2009 is door het rijk, IPO, VNG en UvW het Convenant ‘Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties’ opgesteld. Een van de punten in dit zogenaamde Bodemconvenant is de afspraak om een splitsing te maken in de resterende verontreinigde bodemlocaties. De provincie is als het bevoegd gezag Wet bodembescherming verantwoordelijk voor de aanpak
van de resterende zogenaamde spoedlocaties. Een verontreinigde bodemlocatie wordt spoedlocatie genoemd wanneer er bij het huidige gebruik onaanvaardbare risico’s voor de mens of het milieu aanwezig zijn. Er moeten dan maatregelen genomen worden om deze risico’s weg te nemen.

De spoedlocatielijst is vanaf 2011 jaarlijks door GS vastgesteld waarin de stand van zaken is, geüpdatet. De peildatum is 1 oktober 2021.

Spoedlocatielijst 2021

Klachten

Het kan zijn dat u verdachte zaken signaleert. U ziet bijvoorbeeld dat iemand de bodem aan het vervuilen is. In zo’n geval vragen we u dit online door te geven via het milieumeldpunt. Of bij spoed per telefoon via de milieuklachtenlijn: 0118 – 412323.

preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland