Garage- en transportbedrijven

De rol van RUD Zeeland

In principe controleert RUD Zeeland uw bedrijf iedere twee jaar. De toezichthouder kijkt dan of de vloeibare bodembedreigende stoffen zoals olie, koelvloeistof of ruitensproeiervloeistof veilig worden opgeslagen boven een vloeistofdichte vloer of lekbak. Bij een vloeistofkerende vloer is incidentmanagement verplicht.  Uitlaatgassen dienen naar buiten te worden afgevoerd en de verwarmings- en stookinstallaties dienen te worden gekeurd op veilig functioneren.  Daarnaast let de toezichthouder erop dat bedrijfsafvalstoffen gescheiden en tijdig worden afgegeven aan erkende inzamelaars of erkende afvalverwerkers en dat de olieafscheider periodiek wordt onderhouden. Precies weten waaraan u moet voldoen? Bekijk dan de infographic.

Auto garage

Controle punten

Tijdens een controle wordt naar de volgende punten gekeken (indien activiteit aanwezig):

  • Zes jaarlijkse keuringen en jaarlijkse controle van de vloeistofdichte vloer
  • Afschriften van het afvoeren van de verschillende afvalstoffen
  • Energieverbruik van elektriciteit en gas
  • Energiebesparingsonderzoek rapportage of de RVO melding met energiebesparende maatregelen die zijn genomen
  • Certificaten en keuringen (SCIOS) bewijzen stookinstallaties
  • Inspectierapport en aantoonbaar aanleg/bouwjaar olie-water-slib afscheider(s)
  • Certificaten, keuringen en lekdetectie controles van gasolie, propaan en opslagtanks
  • Bij aftanken voertuigen doorzet afgelopen jaar
  • Certificaat en (her)keuringsbewijs opslagfaciliteit gevaarlijke stoffen
  • Keuringsbewijzen koelinstallaties
Monteur die aan auto sleutelt

Energiebesparings-
verplichting

Gebruikt uw onderneming jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas? Dan moet u voldoen aan de regels over verduurzaming van het energieverbruik uit het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL). De energiebesparingsplicht houdt in dat u alle besparingsmaatregelen moet treffen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar.

De overheid heeft daarvoor een lijst opgesteld met energiebesparende maatregelen voor alle bedrijfstakken. Deze lijst wordt Erkende Maatregelen Lijsten (EML) genoemd. De EML bestaat uit 3 onderdelen: Gebouwen, Faciliteiten en Processen. Met de EML kan aan de energiebesparingsplicht worden voldaan. U leest hier meer over de energiebesparingsverplichting.

Met de Wetchecker energiebesparing van RVO checkt u eenvoudig welke verplichtingen er voor uw onderneming zijn.

Wetchecker energiebesparing
svg
Opslag gasflessen

Opslag gasflessen

De opslag van gevaarlijke stoffen moet voldoen aan de PGS15-richtlijn. Overschrijdt bijvoorbeeld de waterinhoud van de gasflessen de ondergrens (125 liter), dan dient u de gasflessen in een aparte opslagvoorziening op te slaan.

Melden

Melden

Binnen uw bedrijf vinden milieubelastende activiteiten plaats. Uiterlijk 4 weken voor het veranderen van het bedrijf moet u een melding indienen via het Omgevingsloket.

Gebruikte accu’s

Gebruikte accu’s

Accu’s bevatten vloeibare bodembedreigende stoffen, zoals zuren. Om te voorkomen dat deze door lekkage in het milieu komen, moet u gebruikte accu’s
rechtop boven een vloeistofdichte vloer of kunststof lekbak opslaan.

Stookinstallatie

Stookinstallatie

U moet gasgestookte verwarmingssystemen van 100 kW of groter verplicht laten keuren door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf. Dit zorgt voor veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid.

Afval

Afval

Bedrijfsafvalstoffen moet u scheiden en afgegeven aan erkende afvalinzamelaars.
U dient van de afgifte een registratie bij te houden en deze minimaal 5 jaar te bewaren.

Olieafscheider

Olieafscheider

Inspectie van een olieafscheider dient tenminste eens per 6 maanden plaats te vinden. Daarnaast moet eens per 5 jaar onderhoud plaatsvinden volgens de NEN-EN 858-2-richtlijn. Het onderhoud gebeurt door vakkundig personeel.

Opslag vloeibare bodembedreigende stoffen

Opslag vloeibare bodembedreigende stoffen

De opslag van vloeibare bodembedreigende stoffen brengt risico’s met zich mee voor het milieu. Zo moet u bijvoorbeeld olie opslaan in een deugdelijke verpakking boven een vloeistofdichte vloer of lekbak.

Vloeistofdichte vloer

Vloeistofdichte vloer

De vloeistofdichte vloer van de wasplaats moet u eens per 6 jaar door
een erkende inspectie-instelling laten keuren. Naast deze keuring moet u de
vloer zelf jaarlijks visueel controleren en dient dit worden vastgelegd.

Liever de infographic in PDF bekijken? Download pdf

Klachten

Heeft u een klacht over een transport- of garagebedrijf? U kunt dit online doorgeven via onderstaande link naar het milieumeldingenformulier. Of bij spoed per telefoon via de milieuklachtenlijn 0118 – 412323.

 

 

Heeft u een vraag, opmerking of wijziging?

U kunt RUD Zeeland bereiken door te bellen naar 0115- 745 100 of door een e-mail te sturen naar info@rud-zeeland.nl.

Wilt u een wijziging doorgeven binnen uw bedrijf? Dat kan via onderstaande link.

Wat doet RUD Zeeland met?

Gevaarlijke stoffen
Energie
Afval
Bodem
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland