Water

Zwembaden

Iedereen zwemt graag in een schoon bad. In opdracht van de provincie houdt RUD Zeeland daarom toezicht op uitvoering van het Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal, hfst 15). Het Bal is van toepassing als u een publiek toegankelijke badinrichting of zwemgelegenheid heeft:

•    zwemgelegenheden in open water
•    openbare zwembaden
•    sauna’s
•    hotelzwembaden
•    campingbaden
•    therapeutische baden in onder andere ziekenhuizen
•    peuterbaden (in woonwijken en parken)

Melden van bijzonderheden

Als de legionellabacterie is aangetroffen in het zwemwatersysteem van uw bedrijf, dient u dit direct te melden bij RUD Zeeland. Als badhouders in hun zwembaden een overschrijding vaststellen van de maximaal toegestane concentratie legionella, dus honderd of meer kve (kolonievormende eenheden) legionellabacteriën per liter, is het verplicht om dit direct te melden bij RUD Zeeland.  Deze melding is heel belangrijk om de gezondheidsrisico’s voor de bezoeker goed in te kunnen schatten en de juiste maatregelen te kunnen treffen. U kunt online een melding doen van een legionellabesmetting van zwembadwater of een besmetting van leidingwater.

Ook moet de badhouder maatregelen treffen om te voorkomen dat de zwembadbezoekers een legionellabesmetting oplopen. Dit kan betekenen dat de bad- of zweminrichting tijdelijk (geheel of gedeeltelijk) gesloten moet worden voor het publiek. Daarnaast kunnen technische aanpassingen (in bijvoorbeeld het leidingwerk), aanpassingen in het desinfecteringssysteem of nader onderzoek noodzakelijk zijn. De badhouder legt deze maatregelen voor aan de RUD Zeeland.

Ook bijzonderheden zoals calamiteiten, technische storingen, tijdelijke sluiting en ongevallen met letsel moet u direct melden bij RUD Zeeland. Tijdens kantooruren via 0115 74 51 00 en buiten kantooruren via 0118 41 23 23. In geval van legionellabesmetting van het leidingwater moet u dit tevens melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

 

Jaarlijkse controle

Als u van plan bent om bedrijfsmatig een badinrichting of zwemgelegenheid te beginnen, dan bent u verplicht om de provincie Zeeland hiervan op de hoogte te stellen. Daarna wordt uw bedrijf jaarlijks gecontroleerd op de eisen van het BAL door RUD Zeeland. Natuurlijk gaan we ervanuit dat de regels opgevolgd worden, maar mocht uw badinrichting of zwemgelegenheid niet voldoen aan het BAL dan kan RUD Zeeland namens de provincie Zeeland handhavend optreden. Dit betekent dat u de gelegenheid krijgt om de overtreding zo snel mogelijk te beëindigen.

Korte film controle zwemwaterlocaties

Video uitleg over de controles op zwemwaterlocaties die RUD Zeeland uitvoert tijdens het zwemseizoen van 1 mei tot 1 oktober. Binnen provincie Zeeland zijn dit 55 zwemwaterlocaties.

Zwemwater in de natuur

We zwemmen niet alleen graag in de baden, in Zeeland zwemmen we ook volop in de natuur. Omdat ook hier geldt dat veiligheid voorop staat, controleert RUD Zeeland of het zwemwater veilig is tijdens het zwemseizoen van 1 mei tot 1 oktober. Binnen de provincie Zeeland zijn dit 55 zwemwaterlocaties.

De rol van RUD Zeeland

De waterkwaliteitsbeheerders (Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen) controleren elk jaar van 15 april tot en met 1 oktober de kwaliteit van het zwemwater. RUD Zeeland ziet er op toe dat de controles uitgevoerd worden en ziet toe op de resultaten van de controles. Alle 55 plekken in Zeeland waar het zwemwater wordt gecontroleerd, zijn te herkennen aan de informatieborden met daarop onder meer het nummer van de zwemwatertelefoon.

Zwemwatertelefoon

Via de zwemwatertelefoon is actuele informatie beschikbaar over de waterkwaliteit van het Veerse Meer, het Zoommeer, de Oosterschelde, de Westerschelde, de Noordzee en de zwembaden en sauna’s in Zeeland. De zwemwatertelefoon 0118 63 17 00 is tijdens kantooruren (van 9.00 tot 17.00 uur) bereikbaar.

Kwaliteit van het zwemwater

Weten waar je veilig kunt zwemmen? Kijk op www.zwemwater.nl. Hier staan alle goedgekeurde en gecontroleerde locaties op in Zeeland. Ook kunt u kijken op:

  •  teletekstpagina 725
    •    een informatiebord bij de zwemlocatie
    •    de lokale media bij directe problemen met het zwemwater

Kies je ervoor om verkoeling te zoeken in een water dat niet is aangewezen als zwemlocatie? Let dan goed op. Als het water een vreemde kleur heeft of als er een stinkende laag met algenbrij op het water ligt, ga dan niet zwemmen en geef dit door aan de waterbeheerder.

Als u in aanraking komt met blauwalgen of als u die bij het zwemmen binnenkrijgt, kunt u last krijgen van irritaties aan uw ogen of huid. Andere klachten zijn hoofdpijn, maag- en darmklachten en in sommige gevallen zelfs grotere gezondheidsproblemen. Bent u in aanraking geweest met blauwalgen, spoelt u zich dan goed af onder de douche (douchen is altijd een goed idee na zwemmen in oppervlaktewater).

 

 

 

Klachten over zwemwater

Klachten

Voor klachten over een zwembad of een zwemplas met toezicht, neemt u contact op met de exploitant of beheerder van de betreffende locatie.

Klachten over gevaarlijke of onhygiënische zwemlocaties kunt u tijdens kantooruren melden via het telefoonnummer 0115 74 51 00 of u kunt uw klacht via het onderstaande link indienen. Buiten kantooruren kunt u spoedeisende klachten over zwemwater melden via de milieuklachtentelefoon: 0118 41 23 23.

GGD en huisarts

Hebt u tijdens of na het zwemmen gezondheidsklachten gekregen, meldt u dat dan bij de GGD in uw regio. Voor behandeling raadpleegt u uw huisarts. Zie ook het overzicht van alle GGD-kantoren

 

Melden bijzonder voorval

Bijzonderheden in uw zwembad of zwemwatersysteem, zoals bijvoorbeeld legionella dient u direct te melden bij de RUD Zeeland. Ook bijzonderheden zoals calamiteiten, technische storingen, tijdelijke sluiting en ongevallen met letsel moet u direct melden bij RUD Zeeland. Tijdens kantooruren via 0115 74 51 00 en buiten kantooruren via 0118 41 23 23.

In geval van legionellabesmetting van het leidingwater moet u dit tevens melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Wat doet RUD Zeeland met?

Natuur
Energie
Lucht en geur
Geluid
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland