Geluid

De rol van RUD Zeeland

De Zeeuwse gemeenten en provincie schakelen de geluidsexperts van RUD Zeeland regelmatig in voor advies bij vraagstukken over geluid. En voor het meten en berekenen van geluid. Wanneer is geluidsoverlast bijvoorbeeld echt overlast? En hoe bewijs je of een bedrijf zich aan de regels houdt? Met behulp van metingen en berekeningen weten de experts wat de impact is op de omgeving. Met de cijfers uit de metingen en berekeningen kan RUD Zeeland bijvoorbeeld ook vergunningen afgeven en controleren of de vergunningsvoorschriften opgevolgd worden.

Het geluidniveau van de industrieterreinen van Vlissingen-Oost en de Kanaalzone wordt continu gemeten. Op deze pagina vindt u de rapporten.

Bevrijdingsfestival

Zonebeheer

Een voorbeeld van een taak die RUD Zeeland uitvoert is zonebeheer, ook als de Omgevingswet per 1 januari 2024 in werking treedt. Grote industrieterreinen vallen binnen een bepaalde zone, die in het kader van de Omgevingswet op een nader te bepalen tijdstip omgezet zullen worden in GPP’s (geluidproductieplafond). Zowel binnen als buiten deze zone (en later GPP’s) gelden geluidsregels. Met behulp van speciale software berekenen de experts of het geluidsniveau op deze zone/GPP’s niet overschreden wordt. Zo wordt overlast voor de omgeving tegen gegaan. Deze software wordt ook ingezet om verkeerslawaai en spoorweglawaai te berekenen. Op die manier kan RUD Zeeland adviezen geven bij woningbouwplannen of bij het aanleggen of veranderen van een weg.

Wat kan ik doen bij geluidoverlast?

Geluid kan soms hinderlijk zijn. Maar het is niet de bedoeling dat dit zorgt voor overlast in uw leefomgeving. Als de veroorzaker van het geluid niet weet dat u overlast ervaart, verandert er meestal niks. Ga daarom in gesprek en zoek samen naar een oplossing. In veel gevallen kunt u samen goede afspraken maken.

Komt u er samen niet uit? Houd dan voor een bepaalde periode een logboek bij. Hierin verzamelt u informatie zoals:

  • Wat voor soort geluid hoort u en uit welke richting komt het?
  • Hoe laat begint het geluid en hoe laat stopt het?
  • Wat is de mogelijke oorzaak?
  • Wat is de naam en/of adres van de veroorzaker?

Nadat u alle informatie voor een bepaalde periode heeft verzameld, kunt u een melding doen.

 

 

Geluidsoverlast door bedrijfsmatige activiteiten

Ervaart u overlast door bedrijfsmatige activiteiten bij u in de buurt? Bijvoorbeeld door industrie of een horecazaak? Dan kunt u dit bij RUD Zeeland melden via de MilieuKlachtenCentrale.

Is er sprake van acute of ernstige overlast? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de milieuklachtenlijn. U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen naar 0118 – 41 23 23.

 

Laagfrequent geluid

Laagfrequent geluid is geluid met frequenties lager dan 100 Herz. Dit geluid kan afkomstig zijn van bijvoorbeeld warmtepompen, omvormers bij zonnepanelen of industrie. In Zeeland is veel laagfrequent geluid afkomstig van de scheepvaart.

Niet iedereen kan laagfrequent geluid even goed waarnemen. Het meten van dit geluid is extra complex. RUD Zeeland kan met speciale meetapparatuur laagfrequent geluid vaak wel in kaart brengen. Wanneer u overlast ervaart door bouwwerkzaamheden of een evenement, is de bron vaak duidelijk.

Maar bij laagfrequent geluid is het veel moeilijker om de bron te achterhalen. Soms kan de bron zelfs niet achterhaald worden. Op basis van de metingen probeert RUD Zeeland concrete aanbevelingen te doen om de overlast op de kunnen lossen.

 

Geluidsoverlast door knalapparaten op het land

Er groeit en bloeit van alles op het land en dat weten vogels en wild ook. Ze smullen van de fruitoogst of eten planten kaal. Op sommige plekken worden dieren daarom verjaagd met knalapparaten. Zo’n apparaat veroorzaakt een forse geluidsproductie.

Voor klachten over knalapparaten kunt u terecht bij uw gemeente. Het gebruik van knalapparaten is – ook vanaf 1 januari 2024 – nog geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van een gemeente, die in ieder geval voor dit gedeelte deel uitmaakt van het tijdelijk deel van het Omgevingsplan.  

 

Andere soorten geluidsoverlast

Het kan ook voorkomen dat u geluidsoverlast ervaart bij de buren. Of door bouwwerkzaamheden of evenementen in uw buurt. Deze klachten kunt u melden bij uw gemeente.

Geluidsoverlast door wegverkeer of spoorwegen meldt u bij de beheerder van de weg, zoals de provincie of Rijkswaterstaat.

Geluid bij evenementen

In Zeeland is er heel veel te doen in de zomer. Bij evenementen zoals braderieën, dorpsfeesten en festivals is muziek onmisbaar. Regels over het geluid zijn dat ook. Die lichten we graag toe.

Hoe wordt geluid bij evenementen geregeld?

Wie iets wil organiseren, vraagt een evenementenvergunning aan bij de gemeente. Hierin staat hoeveel decibel het geluid maximaal mag zijn. De gemeente kan vervolgens advies vragen aan de geluidspecialisten van RUD Zeeland. Zij houden rekening met de locatie, soort muziek en de dag van het evenement. Daar zijn landelijke richtlijnen voor. De gemeente kan ons advies overnemen en ook rekening houden met het eigen evenementenbeleid. In sommige gemeenten moeten alle evenementen bijvoorbeeld om middernacht klaar zijn, terwijl dat volgens de landelijke richtlijn later mag.

Wat is precies onze rol?
De gemeente is het bevoegd gezag. RUD Zeeland heeft zelf niet de bevoegdheid om tijdens een evenement te handhaven. Wij leveren kennis, kunde en materiaal. Bij een aantal gemeenten sluiten we aan het bij het maandelijks evenementenoverleg of de voorbespreking van komende evenementen. Daar sluiten ook politie, Veiligheidsregio Zeeland (VRZ), GGD en de organisatie van het evenement bij aan.

Wat doen wij tijdens een evenement?

Als de gemeente dat vraagt, is de RUD aanwezig bij de soundcheck van een evenement. Er wordt een richtlijn gemaakt voor de maximale geluidstand van de apparatuur. Tijdens het evenement kan er op twee manieren geluid gemeten worden. Met een handmeter of met vaste meetpunten. Sinds juli 2022 hebben we een systeem dat op zichzelf staat. Er wordt een geluidsmeter bij het evenement gehangen en één of meerdere meters bij de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige objecten, zoals gevels van huizen. De meters staan continu met elkaar in verbinding. Dit geeft een zeer zuiver meetresultaat. De RUD installeert het systeem. Daarna zijn we bereikbaar bij eventuele problemen en monitoren we het systeem en de decibelwaarden op afstand. De geluidstechnicus kan de geluidswaarden zelf ook monitoren en bijsturen waar nodig. Hiermee legt de RUD de verantwoording voor correcte uitvoering van de vergunningsnorm bij de geluidstechnicus. Als het evenement klaar is, worden de meters weer opgehaald.

Wat gebeurt er na het evenement?

Er wordt een rapport gemaakt voor de gemeente. Daar worden de feiten in beschreven en eventueel wordt een advies gegeven voor een volgend evenement op deze locatie. De gemeente kan dit verslag gebruiken om te handhaven, als er geluidsoverschrijdingen zijn geweest. Bij een aantal deelnemers sluit de RUD ook aan bij het evaluatiegesprek. Samen met de gemeente, politie, VRZ, GGD en organisatie van het evenement kijken we wat er eventueel beter kan.

Klacht melden

Via de MilieuKlachtenCentrale kunt u bij ons een melding doen van overlast. Na het invullen en versturen van een formulier, ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail.

Klachten over geluid door bedrijfsmatige activiteiten: RUD Zeeland

Ervaart u geluidsoverlast door bedrijven bij u in de buurt, zoals van een industrieel bedrijf, evenement of een horecazaak? Dan kunt u dit bij RUD Zeeland melden via de MilieuKlachtenCentrale. Is er sprake van acute of ernstige overlast? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de milieuklachtenlijn. U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen naar tel. 0118 – 41 23 23.

Wat doet RUD Zeeland met?

Vuurwerk
Horeca
Industrie
Garage- en transportbedrijven
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland