Bezoek inspecteur

Controle door de milieu-inspecteur

Heeft u een bedrijf? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het naleven van de milieuregels die horen bij uw bedrijfsactiviteiten. Welke regels voor uw bedrijf gelden, hangt af van de invloed op de omgeving. Dit is allemaal vastgelegd in het Activiteitenbesluit. De gemeenten en provincie geven RUD Zeeland de opdracht om controles uit te voeren.

Onze inspecteur bezoekt uw bedrijf en controleert of u zich aan de milieuregels houdt. Een bezoek kan zowel aangekondigd als onaangekondigd plaatsvinden. Hoe vaak de inspecteur langskomt hangt onder andere af van uw bedrijfsactiviteiten. Bedrijven worden vaker gecontroleerd als de bedrijfsactiviteiten grote risico’s vormen voor het milieu. Ook hangt het bezoek af van de naleving van de milieuregels. Bedrijven die de regels goed naleven krijgen minder vaak controles.

Overtredingen

Constateert de inspecteur tijdens de controle geen overtredingen, dan krijgt u binnen een aantal weken een in orde-brief. Constateert de inspecteur wel overtredingen, dan krijgt u een waarschuwingsbrief. Hierin staan de overtredingen, hoe ze opgelost kunnen worden en binnen welke termijn dit moet gebeuren. Als we tijdens het eerste bezoek overtredingen constateren, doen we altijd een tweede controle. Zijn de overtredingen dan nog niet opgelost? Dan treft RUD Zeeland maatregelen. In het ergste geval kan uw bedrijf (deels) gesloten worden.

Afbeelding opslag jerrycans

Maatregelen

Wanneer de bedrijfsactiviteiten na de waarschuwingsbrief en de tweede controle niet voldoen aan de milieuregelgeving, dan treft RUD Zeeland één van de volgende maatregelen:

Bezoek milieuinspecteur

Bestuursdwang

Concreet houdt bestuursdwang in dat RUD Zeeland, door zelf in te (laten) grijpen, een situatie beëindigt waarin sprake is van ernstig/acuut gevaar voor het milieu. Met een last onder bestuursdwang worden de gevolgen van een begane overtreding ongedaan gemaakt, op uw kosten. Zo kan worden ingegrepen als een bedrijf de verplichting iets te doen of iets na te laten niet is nagekomen. Dit is een zware sanctie om bijvoorbeeld een illegale situatie zo snel mogelijk te beëindigen.

Dwangsom

Aan u wordt een last (een bevel tot herstel van de overtreding) opgelegd om binnen een bepaalde termijn iets te doen of te laten, op straffe van een dwangsom. Dat is een geldsom die u moet betalen als u de overtreding niet binnen de gestelde termijn herstelt. De last onder dwangsom dient ertoe een overtreding ongedaan te maken of om een herhaling van een overtreding te voorkomen.

Wat mag een inspecteur doen tijdens een controle?

Milieu-inspecteurs van RUD Zeeland zijn aangewezen als toezichthouder. In de de Algemene wet bestuursrecht (Awb) staat welke bevoegdheden toezichthouders van de Nederlandse overheid hebben. De bevoegdheden zijn als volgt:

  • Een toezichthouder mag installaties, apparaten en goederen onderzoeken en opnemen. Ook mag de toezichthouder verpakkingen openmaken, monsters nemen en metingen doen.
  • Een toezichthouder mag gegevens en documenten innemen die relevant zijn voor de uitvoering van zijn taak.
  • Een toezichthouder mag informatie eisen. U bent verplicht de vragen te beantwoorden.
  • Een toezichthouder mag overal komen. Als het nodig is, mogen sloten gebroken worden. Voor het betreden van woningen is een machtiging nodig.
  • Een toezichthouder mag vervoersmiddelen laten stoppen en bestuurders de opdracht geven hun vervoersmiddel naar een controleplaats te brengen.
  • Een toezichthouder mag van iedereen boven de 14 jaar een identificatiebewijs vragen.

Vragen?

Vragen geplande inspectie

Heeft u vragen over een geplande inspectie van RUD Zeeland? Voorafgaand aan een gepland bezoek stuurt de inspecteur altijd een bericht met daarin een overzicht van wat u kunt verwachten. U kunt contact opnemen met de desbetreffende inspecteur indien u nog aanvullende vragen heeft.

Algemene vragen

Heeft u vragen over onze milieu-inspecties in het algemeen? Neem dan contact met ons op via de contact pagina.

preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland