Bezoek inspecteur

Controle door de milieu-inspecteur

Heeft u een bedrijf? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het naleven van de milieuregels die horen bij uw bedrijfsactiviteiten. Welke regels voor uw bedrijf gelden, hangt af van de invloed op de omgeving. Dit is allemaal vastgelegd in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De gemeenten en provincie geven RUD Zeeland de opdracht om controles uit te voeren.

Onze inspecteur bezoekt uw bedrijf en controleert of u zich aan de milieuregels houdt. Een bezoek kan zowel aangekondigd als onaangekondigd plaatsvinden. Hoe vaak de inspecteur langskomt hangt onder andere af van uw bedrijfsactiviteiten. Bedrijven worden vaker gecontroleerd als de bedrijfsactiviteiten grote risico’s vormen voor het milieu. Ook hangt het bezoek af van de naleving van de milieuregels.

Overtredingen

Constateert de inspecteur tijdens de controle geen overtredingen, dan krijgt u binnen een aantal weken een in orde-brief. Constateert de inspecteur wel overtredingen, dan krijgt u een waarschuwingsbrief. Hierin staan de overtredingen, hoe ze opgelost kunnen worden en binnen welke termijn dit moet gebeuren. Als we tijdens het eerste bezoek overtredingen constateren, doen we altijd een tweede controle. Zijn de overtredingen dan nog niet opgelost? Dan treft RUD Zeeland maatregelen. In het ergste geval kan uw bedrijf (deels) gesloten worden.

Afbeelding opslag jerrycans

Maatregelen

Wanneer de bedrijfsactiviteiten na de waarschuwingsbrief en de tweede controle niet voldoen aan de milieuregelgeving, dan treft RUD Zeeland één van de volgende maatregelen:

Bezoek milieuinspecteur

Bestuursdwang

Concreet houdt bestuursdwang in dat RUD Zeeland, door zelf in te (laten) grijpen, een situatie beëindigt waarin sprake is van ernstig/acuut gevaar voor het milieu. Met een last onder bestuursdwang worden de gevolgen van een begane overtreding ongedaan gemaakt, op uw kosten. Zo kan worden ingegrepen als een bedrijf de verplichting iets te doen of iets na te laten niet is nagekomen. Dit is een zware sanctie om bijvoorbeeld een illegale situatie zo snel mogelijk te beëindigen.

Dwangsom

Aan u wordt een last (een bevel tot herstel van de overtreding) opgelegd om binnen een bepaalde termijn iets te doen of te laten, op straffe van een dwangsom. Dat is een geldsom die u moet betalen als u de overtreding niet binnen de gestelde termijn herstelt. De last onder dwangsom dient ertoe een overtreding ongedaan te maken of om een herhaling van een overtreding te voorkomen.

Wat mag een inspecteur doen tijdens een controle?

Inspecteurs van RUD Zeeland zijn aangewezen als toezichthouder. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) staat welke bevoegdheden toezichthouders van de Nederlandse overheid hebben. De bevoegdheden zijn als volgt:

 • Een toezichthouder is bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, elke plaats te betreden met uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner. Zo nodig verschaft hij zich toegang met behulp van de sterke arm.
 • Hij is bevoegd zich te doen vergezellen door personen die daartoe door hem zijn aangewezen.
 • Een toezichthouder is bevoegd inlichtingen te vorderen.
 • Een toezichthouder is bevoegd van personen inzage te vorderen van een identiteitsbewijs.
 • Een toezichthouder is bevoegd inzage te vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden.
 • Hij is bevoegd van de gegevens en bescheiden kopieën te maken. Indien het maken van kopieën niet ter plaatse kan geschieden, is hij bevoegd de gegevens en bescheiden voor dat doel voor korte tijd mee te nemen tegen een door hem af te geven schriftelijk bewijs.
 • Een toezichthouder is bevoegd zaken te onderzoeken, aan opneming te onderwerpen en daarvan monsters te nemen.
 • Hij is bevoegd daartoe verpakkingen te openen.
 • De toezichthouder neemt op verzoek van de belanghebbende indien mogelijk een tweede monster, tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald.
 • Indien het onderzoek, de opneming of de monsterneming niet ter plaatse kan geschieden, is hij bevoegd de zaken voor dat doel voor korte tijd mee te nemen tegen een door hem af te geven schriftelijk bewijs. (De genomen monsters worden voor zover mogelijk teruggegeven.)
 • De belanghebbende wordt op zijn verzoek zo spoedig mogelijk in kennis gesteld van de resultaten van het onderzoek, de opneming of de monsterneming.
 • Een toezichthouder is bevoegd vervoermiddelen te onderzoeken met betrekking waartoe hij een toezichthoudende taak heeft.
 • Hij is bevoegd vervoermiddelen waarmee naar zijn redelijk oordeel zaken worden vervoerd met betrekking waartoe hij een toezichthoudende taak heeft, op hun lading te onderzoeken.
 • Hij is bevoegd van de bestuurder van een vervoermiddel inzage te vorderen van de wettelijk voorgeschreven bescheiden met betrekking waartoe hij een toezichthoudende taak heeft.
 • Hij is bevoegd met het oog op de uitoefening van deze bevoegdheden van de bestuurder van een voertuig of van de schipper van een vaartuig te vorderen dat deze zijn vervoermiddel stilhoudt en naar een door hem aangewezen plaats overbrengt. (Bij regeling van Onze Minister van Justitie wordt bepaald op welke wijze de vordering tot stilhouden wordt gedaan.)

Vragen?

Vragen geplande inspectie

Heeft u vragen over een geplande inspectie van RUD Zeeland? Voorafgaand aan een gepland bezoek stuurt de inspecteur altijd een bericht met daarin een overzicht van wat u kunt verwachten. U kunt contact opnemen met de desbetreffende inspecteur indien u nog aanvullende vragen heeft.

Algemene vragen

Heeft u vragen over onze milieu-inspecties in het algemeen? Neem dan contact met ons op via de contact pagina.

preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland