Industrie

De rol van RUD Zeeland

Er is veel zware industrie in onze provincie, met name in het havengebied in Terneuzen en Vlissingen-Oost. RUD Zeeland verleent namens de provincie en gemeenten de vergunningen en ziet toe op het naleven van de milieu wet- en regelgeving. Als er nieuwe industrie komt, kijkt RUD Zeeland of een milieueffectrapportage (m.e.r.) verplicht is en of deze valt onder de Richtlijn Industriële Emissies (RIE).

Op basis van het milieurisico wordt bepaald hoe vaak de  toezichthouders van RUD Zeeland bij een bedrijf inspecties uitvoeren. Ook bij bijzondere bedrijfsomstandigheden, klachten of incidenten kan het zijn dat een inspecteur ter plaatse gaat. Tijdens een inspectie bekijkt RUD Zeeland of alles volgens de vergunning verloopt en of de processen milieutechnisch goed verlopen. Ook bekijkt de inspecteur bijvoorbeeld of de installaties goed worden onderhouden en niet verouderd zijn, waardoor extra milieubelasting zou kunnen ontstaan. RUD Zeeland handhaaft volgens de Landelijke Handhavingstrategie. Het kan ook zijn dat een inspecteur zaken signaleert die niet onder de bevoegdheid van RUD Zeeland vallen, maar wel in strijd zijn met de wet. Dan wordt dit doorgegeven aan bijvoorbeeld het milieuteam van de politie of Rijkswaterstaat.

svg
Opslag gevaarlijke stoffen

Opslag gevaarlijke stoffen

De opslag van gevaarlijke stoffen moet voldoen aan de PGS15-richtlijn. Overschrijdt bijvoorbeeld de waterinhoud van de gasflessen de ondergrens (125 liter), dan dient u de gasflessen in een aparte opslagvoorziening op te slaan.

Stookinstallatie

Stookinstallatie

U moet gasgestookte verwarmingssystemen van 100 kW of groter verplicht laten keuren door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf. Dit zorgt voor veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid.

Melden

Melden

Binnen uw bedrijf vinden milieubelastende activiteiten plaats. Uiterlijk 4 weken voor het veranderen van het bedrijf moet u een melding indienen via het Omgevingsloket.

Afval

Afval

Bedrijfsafvalstoffen moet u scheiden en afgegeven aan erkende afvalinzamelaars.
U dient van de afgifte een registratie bij te houden en deze minimaal 5 jaar te bewaren.

Opslag vloeibare bodembedreigende stoffen

Opslag vloeibare bodembedreigende stoffen

De opslag van vloeibare bodembedreigende stoffen brengt risico’s met zich mee voor het milieu. Zo moet u bijvoorbeeld olie opslaan in een deugdelijke verpakking boven een vloeistofdichte vloer of lekbak.

Vloeistofdichte vloer

Vloeistofdichte vloer

De vloeistofdichte vloer van de wasplaats moet u eens per 6 jaar door een
erkende inspectie-instelling laten keuren. Naast deze keuring moet u de
vloer zelf jaarlijks visueel controleren en dient te worden vastgelegd.

Koelinstallatie

Koelinstallatie

Koelinstallaties, zoals een koelcel of een aircosysteem, dient u regelmatig te laten
keuren. Het type en de hoeveelheid koudemiddel bepalen het keuringsregime.

Energie

Energie

Verbruikt uw bedrijf per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3
aardgas, dan bent u verplicht alle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. U dient dit te melden bij het eLoket op www.RVO.nl.

Liever de infographic in PDF bekijken? Download PDF

Wat moet ik als bedrijf melden?

Alle veranderingen die afwijken van de verleende vergunning moeten in principe gemeld moeten. Dit doet u via het Omgevingsloket.

Klachten of vragen over industrie

Ervaart u overlast?

Ervaart u overlast in uw omgeving? Bijvoorbeeld geluid- of geuroverlast afkomstig van een nabij gelegen bedrijf?  Of heeft u een incident gesignaleerd? Dan kunt u dit via onderstaande link doorgeven aan het milieumeldpunt. Of wanneer uw melding niet kan wachten tot de volgende werkdag per telefoon via 0118 – 412323.

 

 

Vraag of melding BRZO bedrijven

Heeft u een vraag of melding over één van de RIE4/BRZO bedrijven die onder het toezicht van DCMR valt? Dan verwijzen we u graag door naar het meldpunt van DCMR. U kunt DCMR bij spoed ook telefonisch bereiken via 0888 333 555.

Wat doet RUD Zeeland met?

Gevaarlijke stoffen
Afval
Energie
Geluid
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland