Natuur

RUD Zeeland controle Oosterschelde

Korte video met uitleg over de controle werkzaamheden van RUD Zeeland op en rondom de Oosterschelde.

De rol van RUD Zeeland

RUD Zeeland richt zich op drie thema’s: gebiedsbescherming, soortenbescherming en houtopstanden.

Gebiedsbescherming

Gebiedsbescherming is de toezicht en handhaving in de beschermde Natura 2000-gebieden. Dit zijn de meest waardevolle gebieden met kwetsbare planten en diersoorten die internationaal beschermd zijn.

RUD Zeeland houdt in de gaten of de activiteiten in deze gebieden niet in strijd zijn met wet- en regelgeving. Vanaf het water wordt gecontroleerd of er bijvoorbeeld geen afgesloten zandplaten waar zeehonden liggen te rusten worden betreden en of schippers zich aan de regels houden.

Op het land gaat dit bijvoorbeeld over het betreden van afgesloten natuurgebieden of zonder vergunning  uitvoeren van infrastructurele werken. Ook worden agrarische bedrijven die stikstof uitstoten regelmatig gecontroleerd.

 

Soortenbescherming

Soortenbescherming is gericht op het beschermen van dieren. Zo worden jagers gecontroleerd of zij beschikken over de juiste ontheffingen om bijvoorbeeld damherten of reeën af te schieten. Het verschilt per soort wanneer het jachtseizoen is geopend.

Ook bij ruimtelijke ingrepen die de leefomgeving van beschermde diersoorten aantasten, zoals het afbreken van oude panden of het inrichten van een terrein of weg, komt RUD Zeeland kijken.

Zorg er daarom voor dat je altijd zelf eerst goed onderzoekt of er beschermde diersoorten in bijvoorbeeld een te slopen pand zitten. Op de website van provincie Zeeland lees je hier meer over. Hier doe je ook eenvoudig een check om te controleren of je toestemming nodig hebt.

Houtopstanden

Houtopstanden is gericht op het kappen van bomen buiten de bebouwde kom. Bomen en bos die gekapt zijn, moeten volgens de Wet natuurbescherming binnen drie jaar worden vervangen door nieuwe bomen te planten, maar het is wel belangrijk om eerst een kapmelding te doen.

Buiten de bebouwde kom is toestemming van de gemeente namelijk niet voldoende.

Zeeuwse samenwerking

Naast deze drie thema’s is ook een belangrijke taak van RUD Zeeland om de samenwerking tussen alle groene partijen te bevorderen. Er zijn namelijk naast RUD Zeeland nog een aantal andere partijen bevoegd om in de natuur te handhaven, zoals Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en stichting Het Zeeuwse Landschap.

De RUD is trekker van de Zeeuwse samenwerking en zorgt jaarlijks voor een uitvoeringsprogramma om toezicht onderling af te stemmen. Hierdoor wordt het toezicht en handhaving in de Zeeuwse natuur efficiënter en effectiever.

Heeft u het gevoel dat er iets niet klopt?

Melden

Het kan dat u verdachte activiteiten ziet in de Natura 2000-gebieden. Denk bijvoorbeeld aan het betreden van afgesloten gebieden of het rapen van grote hoeveelheden schelpdieren (maximaal 10 kilo per persoon per dag). Hiervan kunt u een melding doen via onderstaande link of bij spoed via de milieuklachtenlijn: 0118 – 412323.

 

Wat doet RUD Zeeland met?

Water
Bodem
Industrie
Agrarisch
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland