Melding tijdelijke opslag meststof

koeien in wei

Meer informatie over tijdelijke opslag meststof

Let op:

  • Jaarlijkse of regelmatig terugkerende opslag van mest op hetzelfde perceel valt niet onder de regels voor tijdelijke opslag.
  • Tijdelijke opslag van kippenmest op een landbouwperceel is niet toegestaan.
  • U moet uiterlijk 4 weken voor de eerste aanvoer van (mest)stoffen een melding indienen voor het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Algemene regels opslag vaste dierlijke mest

Voor de tijdelijke opslag van vaste dierlijke mest gelden automatisch de volgende algemene regels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer en bijbehorende regeling. Deze voorschriften zijn er om voor iedereen een veilige en schone leefomgeving te houden.

  • De opslag is niet groter dan 600m³ (artikel 3.45)
  • De opslag ligt op minimaal 100 meter van geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom (bijvoorbeeld een woning of school) en 50 meter van geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom (artikel 3.46)
  • Het afvalwater van het opslaan van de mest wordt niet in het vuilwaterriool geloosd. Als het afvalwater van de mestopslag gelijkmatig wordt verspreid over de onverharde bodem mag het wel op of in de bodem geloosd worden (artikel 3.47)
  • De mestopslag ligt op minimaal 5 meter van de sloot óf wordt zo opgeslagen dat hemelwater niet in contact kan komen met de opgeslagen mest, bijvoorbeeld door het gebruiken van een afdekzeil (artikel 3.49)
  • De mestopslag ligt op een absorberende laag met een dikte van ten minste 0,15 meter en een organische stofgehalte van ten minste 25%.
  • Contact met hemelwater wordt voorkomen, bijvoorbeeld door een afdekzeil over de opslag (artikel 3.65)
  • Pluimveemest valt niet meer onder deze regeling voor tijdelijke opslag, maar mag alleen worden opgeslagen in een container binnen de inrichting of afgedekte ruimte met ventilatie (artikel 3.65 regeling). Let op dat hierbij ook de bouw- en bestemmingsplanregels gelden.
preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland