Bianca Rozemeijer-Westdijk is specialist vuurwerk coördinator & vergunningen: 'Er zit een hele wereld achter'

“Vuurwerk is feestelijk, kent een zeker risico, is vooral mooi en al jaren mijn werk”. Bianca Rozemeijer-Westdijk is specialist vuurwerk coördinator & vergunningen bij RUD Zeeland. “Er zit een hele wereld achter”, zegt ze. Bianca vertelt aanstekelijk over haar werk en collega’s.

Door Justa van Hermon

“De vuurwerkramp in Enschede gebeurde 24 jaar geleden. Het aantal slachtoffers, het enorme leed, de locatie en vuurwerkopslag waren aanleiding voor het aanscherpen van de vuurwerk wet- en regelgeving. Op 1 maart 2002 trad het nieuwe Vuurwerkbesluit dan ook in werking. Alles rond het in de handel brengen, opslaan, bewerken, afleveren, het voorhanden hebben en het afsteken van vuurwerk werd in dit besluit geregeld. De provincie werd onder meer bevoegd gezag voor de vuurwerkevenementen en de gemeente voor de opslag van consumentenvuurwerk tot 10.000kg. Ook bepaalde het Vuurwerkbesluit dat elke provincie een er een nieuwe functie bij kreeg: de provinciale vuurwerkcoördinator. Dit was het moment om te solliciteren. Ik werd aangenomen. Het forenzen eindigde. Het mooie werk bleef”.

“De vuurwerkcoördinator is een soort van spin in het web. Zo ben ik de verbindende factor met andere overheden die vuurwerk (gerelateerde) taken hebben. Ook zorg ik ervoor dat mijn RUD-collega’s op de hoogte zijn van wat er speelt zodat zij hun vuurwerktaken goed kunnen uitvoeren”.

“Op 1 januari 2014 gingen de vuurwerktaken van de provincie naar RUD Zeeland. Ook de gemeentelijke taken voor de opslag van consumentenvuurwerk kwamen bij de RUD. Dan is het niet handig als de vuurwerkcoördinator bij de provincie blijft werken. De verhuizing naar de RUD was voor mij een bewuste keuze. Nooit spijt van gehad”.

Landelijke Werkgroep Vuurwerk Coördinatoren (LWVC)

“De LWVC is ook in 2002 opgericht. Aan deze werkgroep nemen naast de 12 vuurwerkcoördinatoren ook vertegenwoordigers van InfoMil, de ministeries van IenW en ILT, de landelijke politie en Brandweer Nederland deel. Het is de bedoeling dat elke provincie de vuurwerkregels waar mogelijk hetzelfde uitlegt en toepast. Dat is best een uitdaging en een van de taken van de vuurwerkcoördinator. Vanwege het brede spectrum aan vuurwerktaken is de werkgroep opgedeeld in sub werkgroepen. Elk met een andere expertise. Zo is er een sub werkgroep vergunningen en eentje voor toezicht / handhaving. Voor specifieke onderwerpen wordt een tijdelijke sub werkgroep opgericht. Bijvoorbeeld om tot een landelijk eenduidige werkwijze en plan van aanpak voor vuurwerkevenementen in een periode van aanhoudende droogte te komen. Zelf ben ik enthousiast lid van de sub werkgroep wet- en regelgeving. Het mooie is dat je zo ieders expertise kunt aanspreken”.

“Vergunningverlener voor de vuurwerkevenementen is ook één van mijn taken. Er is verschil tussen een ontbrandingsmelding en een aanvraag ontbrandingstoestemming. Op jaarbasis zijn er zo’n 20 vuurwerkshows in onze provincie. De meeste keren jaarlijks terug en vinden in de zomerperiode plaats. Voor kleinere vuurwerkshows, met beperkte hoeveelheden consumentenvuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik, kan je een melding indienen. Voor de grotere vuurwerkshows met professioneel vuurwerk of grotere hoeveelheden consumentenvuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik is een ontbrandingstoestemming nodig”.

Vuurwerk en periodes van droogte

“De laatste jaren zijn er steeds vaker periodes van aanhoudende droogte in ons land. Als de omgeving erg droog is, wordt het risico op brandgevaar vaak groter. Is er op een bepaalde locatie sprake van extreme droogte, dan geldt een vuurwerkverbod.

Een aanvraag ontbrandingstoestemming komt zo’n 12 tot 14 weken voor de datum van het evenement binnen. Zolang vooraf valt niet te bepalen hoe de situatie er dan uit zal zien. Dat vraagt dus een andere aanpak. De week voor het evenement volgt een herbeoordeling van de locatie en omstandigheden. Dit doe ik samen met de VeiligheidsRegio Zeeland (VRZ). Maatwerk dus. Zij geven aanvullend advies. Op basis daarvan wordt bepaald of op die specifieke locatie sprake is van extreme droogte, of niet. Ervaring leert dat een vuurwerkshow vaak toch door kan gaan met extra maatregelen om brand te voorkomen.

Vuurwerk en vogels

“Bepaalde vraagstukken vragen veel tijd om tot een acceptabel, realistisch en werkbaar resultaat te komen. Voor specifieke kennis en onderzoek is het soms nodig een extern adviesbureau in te huren. Bijvoorbeeld bij vuurwerkevenementen in relatie tot ‘groene’ wet- en regelgeving. De opdracht was om tot een voor\r alle partijen acceptabel en werkbaar document te komen. Uit het resultaat bleek dat vuurwerk en vogels onder strikte voorwaarden best samen kunnen gaan. Elke aanvraag voor een vuurwerkevenement die ik krijg, wordt getoetst aan de voorwaarden en gaat aansluitend door naar het bevoegd gezag; de ‘groene’ afdeling van de provincie. Bepaalde locaties zijn geen optie voor vuurwerk. Dan moet de aanvrager op zoek naar een alternatief.

 

Consumentenvuurwerk

“Dit vuurwerk mag je als particulier kopen op de laatste drie dagen van december”, zegt Bianca. “Wij kennen in Nederland strikte regels voor vuurwerk wat door de particulier gekocht en afgestoken mag worden. Regelmatig worden ze aangescherpt als blijkt dat bepaalde artikelen bij voorkeur bewust verkeerd gebruikt worden. In Nederland mag je maximaal 25 kilo consumentenvuurwerk per levering kopen en wat je maximaal in je auto mag hebben. De afgelopen jaarwisseling is veel vuurwerk in Duitsland gekocht. Op zich is dat geen probleem, zolang het voldoet aan de Nederlandse eisen. Knalvuurwerk of categorie F3 vuurwerk mag al lang niet meer. Koop je dit wel en word je gepakt? Dan riskeer je inbeslagname en een boete door de Inspectie Leefomgeving en Transport of politie”.

“Met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 is er wel wat veranderd. De opslag van vuurwerk is uit het Vuurwerkbesluit overgegaan naar het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit is één van de vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) onder de Omgevingswet.  De regels voor de vuurwerkevenementen zijn in het Vuurwerkbesluit gebleven. Net als het afsteken van vuurwerk door particulieren tijdens de jaarwisseling. Over het algemeen zijn de regels inhoudelijk niet veel veranderd”.

Vuurwerk intrigeert

“Het brede scala aan werkzaamheden maakt het boeiend. Veranderende wet- en regelgeving, nieuwe inzichten, leuke club collega coördinatoren en jarenlange kennis en ervaring zorgt ervoor dat ik dit absoluut nog wel even wil blijven doen.

Bij de RUD zijn dit jaar goede en enthousiaste nieuwe vuurwerk toezichthouders bij gekomen. Wil je dat aan het artikel toevoegen…?”.

 

preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland