Vincent Courtois: “Dezelfde belangen. Dat is wat ons verbindt"

Aan het woord is Vincent Courtois. Hij is voorzitter van Portiz; de vereniging van in Zeeuwse havens gevestigde industriële en logistieke bedrijven en algemeen directeur van Ovet BV. Portiz behartigt de belangen van de 35 leden en is sparringpartner voor onder andere RUD Zeeland. Vincent Courtois vertelt tijdens ons gesprek over de uitdagingen en kansen in Zeeland, gedeelde belangen en de onderlinge samenwerking.

Door Justa van Hermon

Gezamenlijke 'win'

Als we ons richten op de samenwerking tussen Portiz en RUD Zeeland, wat is dan de gezamenlijke ‘win’?
“Wij hebben grotendeels dezelfde belangen, het duurzaam en veilig kunnen ondernemen in Zeeland. Onze leden werken daaraan elke dag en daarmee aan de werkgelegenheid en de economie in de regio. De RUD speelt hierin een zeer belangrijke rol. Ze is vergunningverlener, toezichthouder, handhaver, juridisch- en specialistisch adviseur. Dat vereist kennis, kunde en daadkracht. Hoe sterker, of robuuster, zij kunnen handelen, hoe meer baat wij daarvan hebben. Die baten uiten zich op verschillende manieren. Elke verleende vergunning levert immers kansen en werkgelegenheid op.”

Verbindende factor

Er liggen ook grote uitdagingen als het gaat om de energietransitie. Wat is hier onze verbindende factor?
“Onze rollen en samenwerking zijn absoluut van belang in de energietransitie. Denk maar aan de opgave tot CO2 reductie en klimaatneutraal werken. Het is belangrijk om de consequenties op tijd en ook voor de lange termijn in te schatten. Nú dus samen werken aan de toekomst. Voor de verduurzaming van bedrijfsprocessen is elektrificatie cruciaal, maar we kennen in Zeeland een toenemende druk op het elektriciteitsnet. Er is meer vraag naar elektriciteit dan geboden kan worden. Doordachte en voorspoedige vergunningverlening kan daar verbetering in brengen. Dat kan door bijvoorbeeld samen goed na te denken over locaties en procedures voor zonne- of windparken en elektrische infra. Ook door regels op én in te stellen waarbij de consequenties voor het milieu zo goed mogelijk worden ingeschat. De Omgevingswet kan hierbij helpen. Een efficiënte integrale beoordeling betekent een versnelling in het beslissingsproces.”

Kansen

Kansen zijn bepalender dan beperkingen. Als we denken in kansen; zijn er dan wat u betreft aandachtsgebieden die bovenaan staan?
“Zeker! Er zijn heel veel kansen. Circulariteit heeft zowel economische als ecologische voordelen. Dat mag je lezen als kansen. Ik noem een hogere werkgelegenheid, grondstofbesparingen en economische groei. Circulaire economie zet veel in beweging. De vraag is alleen of we in Zeeland voldoende capaciteit hebben en genoeg bij de tijd zijn om die kansen te verzilveren. Zojuist spraken we over de hoge vraag naar elektriciteit en het te lage aanbod. Die congestie belemmert de kans. Maar er blijft veel mogelijk. De achterliggende vraag wat mij betreft is in welke mate we kansen mogelijk maken.”

Hoe kunnen we dat aanpakken?
“Dit vraagt om meer en brede inzet. Het is dan ook één van de kernpunten in onze belangenbehartiging. Zeeland heeft een kleine 400.000 inwoners. Dat mag snel toenemen wat mij betreft. Qua aantal woningen en hoeveelheid inwoners. Verdichting van bewoning zorgt voor een positief effect op de bereikbaarheid van banen, onderwijs en voorzieningen. Groei mee met je situatie. Een groter en diverser woningaanbod is nodig. Dan kan je bijvoorbeeld van een eengezinswoning naar een flat die beter aansluit bij de veranderde levensfase en gezinssamenstelling. Zo ontstaat er meer dynamiek, meer zuurstof. Doorstroming lost de schaarste op de woningmarkt alleen niet op. Het draagt wel bij aan een evenwichtigere verdeling.

Een groene leefomgeving en goede luchtkwaliteit zijn óók vestigingsvoorwaarden. We moeten dus blijven inzetten op de gezondheid van bewoners. Ziehier opnieuw het gezamenlijke belang. Laten we ons eraan verbinden. Het is wellicht wat makkelijk gezegd. Maar ik ben ervan overtuigd; het kan!”

 

 

 

preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland