RUD Zeeland 10 jaar!

RUD Zeeland viert in 2024 het tienjarig jubileum. Dit feestelijke jaar gaat niet onopgemerkt voorbij.

Het hele jaar kunt u terecht op onze jubileumpagina. U leest hier meer over wat we doen en wie de mensen zijn die Zeeland al tien jaar schoon en veilig houden. Zo kunt u een interview lezen met de (oud-)voorzitters van de Ondernemingsraad en met Willem Ginjaar, de eerste voorzitter van RUD Zeeland.

Deze pagina wordt gedurende het jaar steeds verder aangevuld met nieuws en verhalen.

Veel leesplezier!

Ga naar de jubileumpagina

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief

Ankie Smit nieuwe voorzitter RUD Zeeland

RUD Zeeland trapt jubileumjaar 2024 op een bijzondere manier af. De omgevingsdienst heeft een nieuwe voorzitter. Adrie van der Maas geeft de voorzittershamer door aan Ankie Smit.

Op maandag 4 december is de nieuwe voorzitter gekozen door de leden van het Algemeen Bestuur (AB). Op 25 januari wordt de hamer daadwerkelijk doorgegeven. De tussenliggende periode wordt gebruikt voor overdracht.

Over de nieuwe voorzitter

Ankie Smit is wethouder milieu in de gemeente Schouwen-Duiveland en sinds 5 jaar lid van het Dagelijks Bestuur (DB) van RUD Zeeland. Vanuit die kennis en ervaring neemt zij de voorzittershamer over van de huidige voorzitter.

“Ik heb onze RUD Zeeland leren kennen als een uitvoeringsorganisatie die een onmisbare pijler is voor een schoon en veilig Zeeland. Een organisatie met veel kennis en passie voor het vak. De komende jaren maak ik me sterk voor een verdere ontwikkeling van RUD Zeeland naar een toekomstbestendige Zeeuwse omgevingsdienst, die voor haar complexe en belangrijke taken is toegerust.”

Afscheid Adrie van der Maas

Adrie van der Maas was 8,5 jaar voorzitter van RUD Zeeland, maar in de praktijk al veel langer betrokken. De maximale termijn van een voorzitter is 2x4jaar. Als wethouder van Noord-Beveland dacht hij sinds 2010 mee om te komen tot een omgevingsdienst Zeeland. Eerst maakte hij deel uit van de stuurgroep en daarna gelijk van het DB. Als voorzitter van een jonge organisatie stond hij vanaf april 2015 voor een grote opgave: alle deelnemers op één lijn krijgen. Dat deed hij met veel waardering. Hij maakte zich sterk voor een toekomstbestendige RUD Zeeland en liet zien een verbinder te zijn, met oog voor mensen. Adrie neemt afscheid van de RUD én verwelkomt zijn opvolger tijdens de jubileumviering op donderdag 25 januari.

“Ik heb dit werk met plezier gedaan. Er lag en ligt nog steeds een grote opdracht voor een omgevingsdienst die haar werk naar behoren en toekomstbestendig moet vervullen. Ik ben blij dat we de eerste stappen gezet hebben, samen met onze deelnemers, om dat nu verder handen en voeten te geven. Laten we elkaar vasthouden om te werken aan een schoon, veilig Zeeland met oog voor onze ondernemers.”

Jubileumjaar

RUD Zeeland bestaat in 2024 tien jaar. Dat we Zeeland samen schoon en veilig houden, vieren we samen met onze stakeholders. Dit feestelijke jaar gaat niet ongemerkt voorbij, we besteden het hele jaar door aandacht aan ons jubileum. We nemen Zeeuwen het hele jaar mee in wat we doen en wie we zijn.

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief

Het jachtseizoen is begonnen, behalve voor het konijn

het jachtseizoen is weer begonnen. Er mag op verschillende dieren worden gejaagd. Voor de jacht gelden verschillende regels. Die zijn onder andere afhankelijk van het seizoen, het dier en de schade die door dieren wordt aangericht. Ook dit jaar wordt er niet gejaagd op het konijn.

Wie wil jagen, moet volgens de Wet natuurbescherming bevoegd zijn om dat te mogen doen. Daar is een jachtakte of valkeniersakte voor nodig. Op deze dieren mag worden gejaagd:

  • Wilde eend – in de periode van 15 augustus tot en met 31 januari.
  • Houtduif – in de periode van 15 oktober tot en met 31 januari (het hele jaar bij schade).
  • Fazant (haan) – in de periode van 15 oktober tot en met 31 januari.
  • Fazant (hen) – in de periode van 15 oktober tot en met 31 december.
  • Haas – in de periode van 15 oktober tot en met 31 december.

Dalende konijnenpopulatie
Dit geldt in de normale situatie. Bij extreem weer kunnen Gedeputeerde Staten van Zeeland de jacht (tijdelijk) sluiten. Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof heeft vorig jaar besloten dat in het jachtseizoen 2022/2023 niet op konijnen mag worden gejaagd. Dit geldt voor alle provincies. De reden is de dalende konijnenpopulatie. Wel is het mogelijk om de knaagdieren bij schade te bestrijden.

Schadebestrijding
Naast jacht mag namelijk ook bestrijding plaatsvinden, vanwege veiligheid of schade. Zo kunnen ganzen schade aanrichten aan grasland. Als diersoorten voor schade zorgen, kunnen er vrijstellingen en/of ontheffingen onder voorwaarden verleend worden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het voorkomen van landbouwschade, schade aan de natuur en de bescherming van de openbare veiligheid en volksgezondheid. Wij zien er op toe dat dit op de juiste manier gebeurt. Vrijstellingen en/of ontheffingen staan in de provinciale Omgevingsverordening Zeeland 2018.

Taken van RUD Zeeland
Onze inspecteurs controleren de jacht, beheer en schadebestrijding. Dit doen wij in de hele provincie Zeeland. Bij de controles gaan onze inspecteurs na of mensen zich houden aan de Wet natuurbescherming of de gestelde voorwaarden die gelden voor de ontheffing en/of vrijstelling. Als iemand zich niet aan de regels houdt, kunnen wij bestuurs- en/of strafrechtelijk optreden.

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief

Actiedag in twee natuurgebieden, dit zijn de resultaten

De Grevelingen en Oosterschelde kregen onze groene handhavers op bezoek. Afgelopen zaterdag werd er een actiedag gehouden. Dat bleek nodig. Zo werden er schelpdieren geraapt en er werd gerecreëerd op plaatsen waar dat niet mag. Dit zijn de resultaten.

Waar is precies op gecontroleerd?

In de Oosterschelde en Grevelingen werd er gecontroleerd en gehandhaafd op het rapen van schelpdieren. Binnen de beschermde Natura 2000-gebieden zijn er plaatsen die extra bescherming nodig hebben. Die vallen onder het toegangsbeperkingsbesluit (TBB). Daar leven dieren die rust nodig hebben. Ook het rapen van schelpdieren is daar verboden. In de overige gebieden mag een maximum van 10 kilogram schelpdieren geraapt worden. Met name rond de Oosterschelde wordt er gekitesurft op plaatsen waar dat niet mag. Al die zaken hebben een negatieve invloed op de natuur.

Wat zijn de resultaten?

Bij de Oesterdam was het druk op het schor. Er waren schelpdierrapers, pierenstekers en wandelaars. Ook waren twee personen aan het kitesurfen. De inspecteurs keken of de pierenstekers een vergunning hadden en of de kitesurfers niet in verboden gebied waren. Een aantal wandelaars had net de voeten op het schor gezet. Zij werden gewaarschuwd en teruggestuurd. Vijf personen kregen een proces-verbaal, omdat ze zich in TBB-gebied bevonden. Het merendeel van deze personen was schelpdieren aan het verzamelen. Zij kregen een bekeuring.

Ook aan de Grevelingendam werd gecontroleerd. Ondanks bordjes waarop staat dat het schor verboden toegang is, waren er zo’n vijftig mensen. Veel van hen verzamelden schelpdieren. Zij werden gewaarschuwd en gevraagd om de schelpdieren terug te gooien. Ook de eigenaren van veertien fout geparkeerde auto’s die zich op het schor bevonden, kregen een bekeuring. Kort nadat iedereen het schor had verlaten, was het weer opvallend druk met rustende en foeragerende watervogels. Dat is ook precies de bedoeling van het TBB-gebied.

Ging het ook goed?

Op andere plekken ging het wel goed. Bij de Rattekaai mag zeegroente gesneden worden, met een vergunning van de provincie. Daar was iemand bezig, die zijn vergunning aan de inspecteurs liet zien. Bij de Roelshoek werd gecontroleerd op kitesurfen. Daar is de afgelopen tijd al veel gewaarschuwd. Ook de surfscholen werden vooraf geïnformeerd. Tijdens de actiedag werden er geen surfers gezien.

Wat viel op?

Opvallend was dat veel mensen bij de inspecteurs aangaven dat de regels in het gebied voor hen niet duidelijk waren. De inspecteurs gaven uitleg en deelden folders uit met de spelregels van de Oosterschelde. De komende tijd worden soortgelijke acties herhaald.

Waarom een actiedag?

De groene inspecteurs van RUD Zeeland zijn actief in de hele provincie. Sommige gebieden vragen echter meer aandacht. De actiedag wordt mogelijk gemaakt door een specifieke uitkering, oftewel SPUK. Deze uitkering is bedoeld om bepaald beleid van de rijksoverheid uit te voeren. Dit jaar zijn er uren beschikbaar voor handhaving in de drie gebieden waar de provincie Zeeland dat extra nodig vindt.

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief

Stankoverlast op Noord-Beveland

Meerdere klachten over stankoverlast op Noord-Beveland kwamen vanochtend binnen. De oorzaak was het uitrijden van mest op twee plekken.

We ontvingen vanochtend meerdere telefoontjes vanuit Noord-Beveland over geuroverlast. Melders gaven aan verschillende geuren te ruiken. Dat varieerde van een chemische lucht tot de geur van verbrand plastic of rotte eieren. Onze inspecteurs zochten dit uit en namen een kijkje.

De geuroverlast bleek te gaan om het uitrijden van mest, op twee verschillende plekken. In de loop van de ochtend werd de geur minder. Volgens de mestwetgeving is het toegestaan mest van februari tot en met september uit te rijden.

Geuroverlast door mest: melden bij NVWA

Het houden van toezicht op het uitrijden van mest valt niet onder de taken van RUD Zeeland. Weet u zeker dat de geuroverlast komt door het uitrijden van mest? Meld dit dan bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), bereikbaar via www.nvwa.nl of via telefoonnummer 0900 0388.

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief

Geuroverlast door brand in Willebroek (BE)

Er woedde vanochtend een grote brand bij een recyclingbedrijf in het Belgische Willebroek. Door de wind was de brand ook te ruiken in delen van Zeeland. Er kwamen veertien meldingen van geuroverlast bij ons binnen vanuit Hulst en Goes.

In België én in Zeeland werden metingen uitgevoerd door de brandweer. Willebroek ligt op zo’n dertig kilometer van Hulst en op zestig kilometer van Goes. Door de wind was de brand ook in die delen van Zeeland te ruiken. Er werden geen verhoogde concentraties van gevaarlijke stoffen gemeten.

Welke meldingen horen waar?

U kunt bij RUD Zeeland terecht met meldingen over overlast door bedrijven, instellingen en bedrijfsmatige evenementen in de provincie Zeeland. U kunt hierbij denken aan overlast door geur, geluid of stof. Meldingen over calamiteiten, zoals geuroverlast door brand, behandelen wij niet zelf. Deze geven wij door aan Veiligheidsregio Zeeland.

Bij een calamiteit kunt u voor actuele informatie terecht op zeelandveilig.nl.

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief

Zwemwater veilig? Dan moet je toch nog goed opletten

Wij controleren of het zwemwater veilig is, maar er zijn nog genoeg andere risico’s als je in de natuur gaat zwemmen.

Zorg dat iemand je in de gaten houdt

Zwemmers kunnen om verschillende redenen in de problemen komen in open water. Zorg daarom altijd dat iemand je in de gaten houdt, als je het water in gaat.

  • Je kunt meegevoerd worden door een sterke stroming.
  • Je kunt kramp krijgen door temperatuurverschillen.
  • Je kunt in een mui terecht komen. Een mui is een geul tussen twee zandbanken. De sterke stroming trekt je mee richting de zee.

Elk slachtoffer is er één teveel

Aan die risico’s besteden we graag aandacht op 25 juli. Die dag is door de Wereldgezondheidsorganisatie uitgeroepen tot World Drowning Prevention Day. Jaarlijks verdrinken er wereldwijd 250.000 mensen. Ook in Nederland verdrinken er mensen bij zwemmen in open water. Elk slachtoffer is er één teveel.

Landelijke campagne

Daarom wordt deze zomer de landelijke campagne ‘Wie checkt jou? – Veilig in en uit het water’ gehouden. De Nationale Raad Zwemveiligheid neemt daarvoor het initiatief. Verschillende partijen, zoals de provincie Zeeland en wij, haken daar bij aan.  Het uitgangspunt is mensen bewust maken van de omstandigheden in het water.  

Veilig zwemmen

Het zwemseizoen duurt van 1 mei tot 1 oktober. RUD Zeeland controleert of zwemwater veilig is in die periode. Zo plaatsten we onlangs borden bij het Veerse Meer, omdat de Japanse kruiskwal daar gesignaleerd werd.  Binnen de provincie Zeeland zijn in totaal 55 zwemwaterlocaties aangewezen waar controle van het zwemwater plaatsvindt.

Weten waar je veilig kunt zwemmen? Op www.zwemwater.nl staan alle goedgekeurde en gecontroleerde locaties in Zeeland.  Tips over zwemveiligheid en hoe te handelen in geval van nood zijn te vinden op www.veiliginenuithetwater.nl.

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief

Hoe wordt geluid bij evenementen geregeld?

In Zeeland is er heel veel te doen in de zomer. Bij evenementen zoals braderieën, dorpsfeesten en festivals is muziek onmisbaar. Regels over het geluid zijn dat ook. Die lichten we graag toe.

Hoe wordt geluid bij evenementen geregeld?

Wie iets wil organiseren, vraagt een evenementenvergunning aan bij de gemeente. Hierin staat hoeveel decibel het geluid maximaal mag zijn. De gemeente kan vervolgens advies vragen aan de geluidspecialisten van RUD Zeeland. Zij houden rekening met de locatie, soort muziek en de dag van het evenement. Daar zijn landelijke richtlijnen voor. De gemeente kan ons advies overnemen en ook rekening houden met het eigen evenementenbeleid. In sommige gemeenten moeten alle evenementen bijvoorbeeld om middernacht klaar zijn, terwijl dat volgens de landelijke richtlijn later mag.

Wat is precies onze rol?

De gemeente is het bevoegd gezag. RUD Zeeland heeft zelf niet de bevoegdheid om tijdens een evenement te handhaven. Wij leveren kennis, kunde en materiaal. Bij een aantal gemeenten sluiten we aan het bij het maandelijks evenementenoverleg of de voorbespreking van komende evenementen. Daar sluiten ook politie, Veiligheidsregio Zeeland (VRZ), GGD en de organisatie van het evenement bij aan.

Wat doen wij tijdens een evenement?

Als de gemeente dat vraagt, is de RUD aanwezig bij de soundcheck van een evenement. Er wordt een richtlijn gemaakt voor de maximale geluidstand van de apparatuur. Tijdens het evenement kan er op twee manieren geluid gemeten worden. Met een handmeter of met vaste meetpunten. Sinds juli 2022 hebben we een systeem dat op zichzelf staat. Er wordt een geluidsmeter bij het evenement gehangen en één of meerdere meters bij de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige objecten, zoals gevels van huizen. De meters staan continu met elkaar in verbinding. Dit geeft een zeer zuiver meetresultaat. De RUD installeert het systeem. Daarna zijn we bereikbaar bij eventuele problemen en monitoren we het systeem en de decibelwaarden op afstand. De geluidstechnicus kan de geluidswaarden zelf ook monitoren en bijsturen waar nodig. Hiermee legt de RUD de verantwoording voor correcte uitvoering van de vergunningsnorm bij de geluidstechnicus. Als het evenement klaar is, worden de meters weer opgehaald.

Wat gebeurt er na het evenement?

Er wordt een rapport gemaakt voor de gemeente. Daar worden de feiten in beschreven en eventueel wordt een advies gegeven voor een volgend evenement op deze locatie. De gemeente kan dit verslag gebruiken om te handhaven, als er geluidsoverschrijdingen zijn geweest. Bij een aantal deelnemers sluit de RUD ook aan bij het evaluatiegesprek. Samen met de gemeente, politie, VRZ, GGD en organisatie van het evenement kijken we wat er eventueel beter kan.


Waar moet u zijn als u geluidsoverlast ervaart van een evenement?

Als een evenement bij u in de buurt voor geluidsoverlast zorgt, kunt u dat melden bij uw gemeente of via de Milieuklachtenlijn van RUD Zeeland.

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief

We publiceren steeds meer informatie online

Er wordt steeds meer gepubliceerd op onze website. Lopende besluiten zijn vanaf nu in te zien en er kan een verzoek worden ingediend om overheidsinformatie op te vragen.

We maken als RUD Zeeland al veel informatie openbaar, zoals door de provincie verleende vergunningen, vergaderstukken en verslagen van het algemeen bestuur. Door nieuwe wetten worden we steeds transparanter.

Wet elektronische publicaties (WEP)

De Wet elektronische publicaties (WEP) is vanaf 1 juli 2023 van kracht. De wet houdt in dat wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen of kennisgevingen van besluiten, digitaal te bekijken zijn. Voor RUD Zeeland gaat het om de lopende vergunningprocedures waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Het doel is om mensen te informeren over besluiten die invloed hebben op hun leefomgeving.  Voor informatie over lopende vergunningprocedures door de gemeente Reimerswaal, Sluis, Terneuzen, Veere en Vlissingen wordt verwezen naar de gemeentelijke website en de daarop vermelde contactgegevens.

Woo-verzoek

Het doel van de Wet open overheid (Woo) is een meer transparante overheid. Er moet meer online gepubliceerd worden, al voordat er om bepaalde informatie gevraagd wordt. De wet vervangt sinds mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Voorheen kon er een Wob-verzoek worden ingediend, nu heet dit een Woo-verzoek. De Woo-verzoeken gaan over taken die wij uitvoeren voor onze deelnemers. Bij de contactgegevens is voortaan te vinden hoe een Woo-verzoek kan worden ingediend. De Woo-verzoeken die over ons als organisatie worden ingediend, zijn ook op onze website te vinden. Waar precies, wordt nog nader bepaald. 

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief

Waarschuwingsborden voor Japanse kruiskwal in Veerse Meer

In het Veerse Meer zit een zwemmer die je liever niet tegenkomt. De Japanse kruiskwal is weer gesignaleerd in het oostelijke deel van het water. Wij plaatsten waarschuwingsborden.

In het Veerse Meer komen verschillende kwallensoorten voor. De meeste zijn onschadelijk maar de Japanse kruiskwal kan wél voor klachten zorgen. Het weekdier duikt in de zomer regelmatig op in het Veerse Meer.

Kwaliteit van zwemwater

RUD Zeeland houdt de kwaliteit van zwemwater goed in de gaten. Als de Japanse kruiskwal wordt gesignaleerd, plaatsen wij waarschuwingsborden. Die staan sinds deze week ter hoogte van het strand Schelphoek bij Wolphaartsdijk, het strandje aan de Westbermweg en het strand aan de Paardekreek bij Kortgene.

Jeuk en rode huid

De Japanse kruiskwal is vooral te vinden in gebieden met veel waterplanten, zoals zeewier. Het weekdiertje is ongeveer twee centimeter groot. De naam verwijst naar het kruisje dat op de kwal te zien is. Aan de rand heeft de kwal korte tentakels (netelen) waarmee hij kan steken. Aanraking met de kwal kan leiden tot klachten zoals jeuk, prikkeling en een rode huid. Bij mensen die last hebben van overgevoeligheid kunnen de huidreacties heftiger zijn. De steek kan ook tot een ernstige allergische reactie leiden. Meer informatie is te vinden via ggdzeeland.nl/kruiskwal.

Controle tijdens zwemseizoen

Op zwemwater.nl staan alle zwemlocaties in Zeeland. Op deze website is ook de zwemwaterkwaliteit te vinden en de actuele waarschuwingen en/of zwemverboden. Locaties die niet zijn aangewezen door de provincie, worden niet door ons gecontroleerd. Er zijn in totaal 55 zwemwaterlocaties die gecontroleerd worden tijdens het zwemseizoen, van 1 mei tot 1 oktober.

Inschrijven voor de externe nieuwsbrief

preloader logo
Wij zetten ons elke dag in voor
een schoon en veilig Zeeland